Yettel.

Дата на последна актуализация: 20.04.2021

 1. 1. Уеб портала MyYettel („Портала“) е един от Дигиталните канали (услуги) на Yettel, като под Дигитални канали (услуги) следва да се разбира уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, предоставяна от Yettel, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация. Други Дигитални канали (услуги) на Yettel са мобилното приложение MyYettel, Бизнес портала, както и електронният магазин „Купи онлайн“.
 2. 2. Настоящите общи условия имат за цел регулирането на отношенията между Yettel и потребителите, които ползват предоставяните чрез Портала услуги. За достъп до Портала и ползване на тези услуги е необходима регистрация по начин, указан от Yettel.

  Достъпът до Портала се осъществява след регистрация чрез собствената услуга за автентикация на Yettel и създаване на „Потребителски профил или Yettel профил“. Потребителският профил се създава към въведен от потребителя e-mail адрес и към мобилен номер от мрежата на Yettel, (като този мобилен номер служи за потребителско име). С оглед удостоверяване, че въведеният мобилен номер, както и въведеният e-mail адрес действително са ползвани от регистриращият се потребител, Yettel изисква въвеждането на e-mail адрес, на който се изпраща адрес на интернет страница (линк), който с отварянето си активира изпращането на 4-цифрен верификационен код чрез SMS до въведения мобилен номер. Потребителят следва да въведе кода и по този начин може да влезе в и да използва Портала. Кодът служи като еднократна парола за достъп до Портала и позволява на Потребителя да избере парола. Достъпът до всички Дигитални канали на Yettel, в това число до Портала, за този мобилен номер на Потребителя, се осъществява посредством комбинация от този мобилен номер или въведения e-mail адрес и парола, зададена от потребителя. При и по повод ползване на решението за автентикация на Yettel, ползването на Портала и услуги в него, Yettel ще обработва данни за потребителите съгласно Политика за поверителност на решението за автентикация на „Yettel България“ ЕАД
 3. 3. Осъществявайки достъп до услугите чрез Портала, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия, както и Правните изисквания за ползване на интернет страниците на Йеттел България ЕАД /"Операторът" или "Yettel"/. В противен случай нямате право да използвате Портала и услугите в него.
 4. 4. За ползването на някои услуги се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване като, например Условия за използване на Е-фактура. Преди да започне използването на някоя услуга, потребителят следва да се информира дали Yettel е въвел специални правила за нейното използване. Yettel е длъжен да публикува такива правила на интернет страниците си
 5. 5. Посещението на потребител на която и да е страница от Портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.
 6. 6. Ползването на евентуално платени услуги чрез Портала се осъществява съгласно действащия към момента ценоразпис на Yettel или трети лица-партньори на Yettel като обстоятелството, че услугата не е безплатна се указва изрично.
 7. 7. Yettel има право да добавя и спира услуги в Портала, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
 8. 8. Yettel има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на Yettel, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на други оператори, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.
 9. 9. Yettel има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.
 10. 10. Yettel има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с Yettel.
 11. 11. Yettel има право (но не е длъжен) да прекрати достъп до услугите си в Портала, както и да унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато потребителят не е използвал услугите в Портала повече от 3 (три) месеца.
 12. 12. В случаите на смяна на собственост на SIM карта, смяна на мобилен номер и др. Yettel прекъсва достъпа до Портала за този мобилен номер и не носи отговорност при загуба на лични данни, в това число съхранени SMS съобщения, контакти в телефонния указател, електронни фактури и други.
 13. 13. Yettel не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.
 14. 14. Потребителят трябва да пази регистрационните данни по т. 3 по-горе и да не ги споделя с трети лица. Потребителят носи изцяло отговорност за действия, извършени от трети лица при достъп до Портала и/или ползване на услуги в него/достъп до информация с регистрационните данни по т.3. Yettel не носи отговорност в гореописаните случаи.
 15. 15. Yettel не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.
 16. 16. Yettel не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на Портала или услуга от Портала, дори ако Yettel е бил предупреден или разумно е могъл да предположи за вероятността от такива вреди.
 17. 17. Yettel не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.
 18. 18. Yettel не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.
 19. 19. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.Yettel не носи отговорност за разпространение на съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В случай че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното изречение, Yettel има право да използва всички технологични и законови мерки за преустановяване достъпа до Портала и услугите, откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.
 20. 20. Услугите в Портала могат да се използват единствено от потребител, приел настоящите Общи условия, Правните изисквания за ползване на интернет страниците на Оператора и специфичните условия за използване на съответните услуги, ако има такива.
 21. 21. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в описаните общи условия при положение, че същите са актуализирани и публикувани в web-портала MyYettel.
 22. 22. Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели и при спазване на договорености между потребителя и Yettel.
 23. 23. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.
 24. 24. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.
 25. 25. Потребителят приема, че с регистрацията му в Портала, получавайки достъп до детайлна информация за ползваните от неговия мобилен номер услуги в раздел Е-фактура, ще бъде преустановено изпращането на детайлни справки за потребление на хартиен носител. Yettel предоставя възможност на всички регистрирани потребители в портала да изразят изричното си съгласие с това условие. След приемане на тези условия, получаване на детайлна справка за потреблението на хартиен носител е възможно да бъде възстановено след изтичането на минимум 3 (три) месеца от датата на приемането им, с обаждане от титуляра на мобилния номер в информационния център на Yettel.
 26. 26. Yettel предоставя достъп до услугите в Портала на потребители, чиито телефонни номера са активни за входящи и изходящи услуги. В случай че услуги, ползвани от потребителя са ограничени, независимо от причината за това, Yettel има правото да ограничи временно достъпа на потребителя до услугите в Портала.
 27. 27. Yettel си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на настоящата страница.
 28. 28. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 29. 29. Идентификационните данни на Yettel са както следва: „Yettel България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, ИН по ДДС: BG130460283, седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, интернет страница: www.yettel.bg, тел: (089) 123 (разговорите се таксуват съобразно действащата ценова листа на Yettel или ползвания от потребителя оператор). Орган, осъществяващ контрол: Комисия за регулиране на съобщенията.